top of page
CaptainMedia_Wit_PNG.png

Onderstaand document betreft de Algemene Voorwaarden van Captain Media, van toepassing op enerzijds de website

www.captain-media.nl, de informatie brochure, en anderzijds de mondeling of schriftelijk overeengekomen opdrachten tussen opdrachtgever en Captain Media.

Captain Media

Enkhuizerzand 9
8321 ZK Urk

KvK 71521224
BTW NL858098799B01

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Offerte: alle aanbiedingen van Captain Media aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
2. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Captain Media en de persoon of personen waarmee de overeenkomst wordt gesloten (hierna: opdrachtgever)
3. Opdracht: de dienst of het product dat door Captain Media geleverd zal worden.
4. Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee Captain Media de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
5. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
6. Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van
‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.
7. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912
8. Aw: Auteurswet 1912

Artikel 2. Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen, hieronder mede begrepen doch niet beperkt tot verbintenissen tot vervaardiging van ontwerpen en/of producties en/of aflevering of ter beschikkingstelling van audiovisuele werken, uit de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten, andere handelingen of pre- contractuele rechtsbetrekkingen. Zij zijn voorts van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit handelingen, verricht in verband met dergelijke overeenkomsten, handelingen of pre-contractuele rechtsbetrekkingen.

2. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien en voor zover zulks schriftelijk wordt overeengekomen en uitsluitend voor die overeenkomst, waarbij de afwijkende bedingen werden gemaakt.

3. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt door Captain Media van de hand gewezen. De algemene voorwaarden van Captain Media zijn ook van toepassing, indien de algemene voorwaarden van de opdrachtgever een prevalentiebeding bevatten.

 

Artikel 3. Offertes en totstandkoming overeenkomst
1. Alle offertes van Captain Media, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend, tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld. Captain Media kan een offerte intrekken, zolang de opdrachtgever de offerte niet heeft aanvaard. Een offerte heeft een beperkte geldigheidsduur.

2. Eerst door schriftelijke bevestiging door Captain Media van een opdracht, dan wel door uitvoering te geven aan de opdracht komt een overeenkomst tot stand.

3. Captain Media is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever op haar verzoek geen zekerheid stelt voor betalings- en overige verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever reeds door Captain Media verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden.

4. Misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst, voortvloeiende uit het door de opdrachtgever niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig specificeren van de opdracht of doen van mededelingen, komen voor rekening en risico voor de opdrachtgever, ook indien die opdracht en/of mededelingen gedaan zijn via enig technisch middel, zoals e-mail of andere transmissiemedia.

 

Artikel 4. Muziek

1. Captain Media maakt gebruik van rechtenvrije muziek en muziek waar een licentie voor gekocht is. 

2. De kosten voor deze geliceerde muziek zitten bij het arrangement in. 

3. Voor de impressie op Youtube dient er muziek gekozen te worden uit de door Captain Media geleverde muzieklijsten.

4. Voor de trouwfilm mag de opdrachtgever zelf muziek aanleveren in overleg met Captain Media.

Artikel 5. Prijzen
Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld op orderbevestiging of offerte zijn alle genoemde prijzen exclusief BTW.

Artikel 6. Vergoeding
1. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf / videograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing, zoals vermeld op diens website.
2. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent fotograaf / videograaf een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.
3. Indien aannemelijk is dat fotograaf / videograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal fotograaf / videograaf dit doorberekenen aan opdrachtgever.
4. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de gebruikelijk door fotograaf / videograaf gehanteerde prijzen.
5. Alle door fotograaf / videograaf genoemde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.
6. Parkeerkosten zullen op basis van nacalculatie gefactureerd worden, evenals eventuele extra kilometers.

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden 

1. Captain Media zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
2. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum na de datum van de bruiloft.
3. De factuur met betrekking tot de aanbetaling van de opdracht, dient in elk geval na de bruiloft dag en oplevering van de impressie op Youtube voldaan te zijn. Na de betaling van de eindfactuur zal de lange trouwfilm in werking gezet worden en opgeleverd gedurende de levertijd. Indien de in dit lid bedoelde betaling binnen de daarin gestelde termijn uitblijft, is fotograaf / videograaf gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden.
4. Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever, wordt de aanbetaling door fotograaf / videograaf niet vergoed.

 

Artikel 8. Annulering en opschorting
1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan de fotograaf / videograaf, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al diens werkzaamheden ten behoeve van de opdracht opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
2. Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de
uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is fotograaf / videograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
3. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
4. Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever brengt fotograaf / videograaf de
aanbetaling voor de opdracht in rekening.
5. Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst
te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde of te vervaardigen
werkzaamheden of producten. Opdrachtgever heeft in een dergelijk geval geen recht op korting of restitutie.
6. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is fotograaf / videograaf gerechtigd de prijs hierop aan te passen en te verhogen.
7. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, zijn over het
openstaande factuurbedrag de wettelijke rente en incassokosten verschuldigd.

Artikel 9. Klachten
Een klacht van de opdrachtgever over de uitvoering van enige opdracht dient binnen 10 werkdagen na levering van product en/of dienst schriftelijk aangetekend door Captain Media te zijn ontvangen, zulks op straffe van verval van iedere aanspraak.

 

Artikel 10. Leveringstermijn
1. Een door Captain Media opgegeven termijn van levering heeft slechts een indicatieve strekking. Levertijden worden steeds bij benadering vastgesteld.

2. Overeengekomen levertijden zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch overschrijding door Captain Media van een overeengekomen termijn, levert geen verzuim aan de zijde van Captain Media op en levert derhalve voor de opdrachtgever geen grond op voor ontbinding van de overeenkomst. De opdrachtgever dient, ten einde het verzuim van Captain Media in te laten treden, Captain Media overeenkomstig de wijze van het Burgerlijk Wetboek schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

1. Captain Media is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Captain Media of diens vertegenwoordigers.
2. Captain Media is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door Captain Media geleverd zijn, noch is Captain Media aansprakelijk voor het ontbreken van foto’s of filmateriaal.
3. Captain Media zal de geleverde materialen maximaal 3 maanden bewaren. Captain Media is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van bestanden die Captain Media aan opdrachtgever geleverd heeft.
4. De aansprakelijkheid overstijgt nimmer de hoogte van het factuurbedrag.

 

Artikel 12. Auteursrechten
1. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen berust bij Captain Media.
2. Captain Media houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal. Indien dit om bepaalde (veiligheids)redenen niet gewenst is, dan kan dit worden afgekocht voor €350 voor videografie. 
3. Opdrachtgever verkrijgt van Captain Media een niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd, om de werken te verveelvoudigen en openbaar te maken.
4. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.
5. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van Captain Media, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.

Artikel 13. Portretrecht
1. Captain Media houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal.
3. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 14. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden
1. Captain Media houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Captain Media aan opdrachtgever medegedeeld.
3. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 15. Door opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken
a. Captain Media zal de door de opdrachtgever aan haar toevertrouwde zaken in het kader van de nakoming van de overeenkomst bewaren met de zorg van een goed bewaarder.

Artikel 16. Rechts- en forumkeuze
1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
2. Op alle rechtsverhoudingen tussen Captain Media en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17. Privacy / geheimhouding
1. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Captain Media respecteert de privacy van alle gebruikers van haar sites en behandelt alle persoonlijke informatie vertrouwelijk en zorgvuldig. De persoonlijke gegevens worden niet aan derden bekend gemaakt, verkocht of verhuurd tenzij hier wettelijk om gevraagd wordt.

bottom of page